Page 2-3 - Liikennetuotteet-lehti_2013

Basic HTML Version

3
2
Liikennetuotteiden palvelukonsepti eroaa jonkin verran tavanomaisesta.
Kun yritystoiminnassa useimmiten puhutaan ulkoistamisesta, me olemme
pikemminkin sisäistäneet
. Olemme sijoittaneet suuren osan tuotevalmistuksesta
omiin tiloihimme, vaikka niiden tuottaminen alihankintana olisi täysin mahdollista.
Tästä syystä tiedämme, mihin pystymme, mitä voimme luvata ja millä aikataululla.
Toimituskykymme ei riipu juurikaan alihankinnan aikatauluista.
Koska varastomme käsittää suuren määrän esivalmistettuja tuotteita, voimme palvel-
la asiakkaitamme sekä tyydyttävällä aikataululla että hintatasolla.
Olemme sisäistäneet myös muutamia muita asioita. Muun muassa johdonmukai-
suuden ja vakauden. Emme viljele ylisanoja tai lupaa liikoja, vaan teemme asiat ja
valmistamme tuotteet siten, että asiakkaamme tuntee olonsa turvalliseksi.
Seppo Weckman
toimitusjohtaja
Kalvotyypin valinta liikennemerkkiin.
Kalvotyypit on jaettu luokkiin R1, R2 ja R3, jossa suurempi numero tarkoittaa
kalvomateriaalin paluuheijastuvuuden suurempaa arvoa.
Tieliikenneasetuksen mukaiset liikennemerkit
Pimeä ympäristö
Tievalaistus tai
vilkkaat päätiet
Vakiomerkit
151, 152 ja 153
R2
R2
Muut varoitusmerkit
R1
R2
Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit
R1
R2
Kielto- ja rajoitusmerkit
R1
R2
Määräysmerkit:
421 – 427
R1
R1
Muut
R1
R2
Ohjemerkit:
511
R2
R2
Muut
R1
R2
Opastusmerkit
Opastusmerkit:
643, 644, 645, 752
R1
R1
710 – 745
R1
R1 tai R2
Muut
R1
R2
Ajoradan yläpuoliset merkit
Valaisematon portaali
R3
R3
Valaistu portaali -voidaan käyttää vaihtoehtoisesti:
R2
R2
Jos vanhan vakiomerkin kanssa samaan pylvääseen kiinnitetään uusi merkki tai tieto, tulee
varmistaa, ettei materiaalien heijastavuusominaisuuksissa ole merkittävää eroa.
Varastoalueellamme on
betoniporsaita, jumbokiviä ja teräksiä
lähes
300
tonnia.
Se takaa myös suurimassaisten tuoteryhmien toimituskykymme.
Tiehallinnon julkaisussa ohjeet mm.
liikennemerkkien suunnittelijoille,
tilaajille ja asentajille
”Liikennemerkkien rakenne ja pystytys
Rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset”
Julkaisu
(ISBN 951-803-185-1)
sisältää liikennemerkkejä koskevat laatuvaati-
mukset, periaatteellisia esimerkkejä rakenteista sekä
kelpoisuuden toteamis-
ohjeet
. Laatuvaatimukset kuvataan toiminnallisina vaatimuksina ilmoittamalla,
mitä rakenteiden tulee kestää ja miten niiden
pitää toimia törmäyksessä.
Tiehallinnon sivuilta löytyy myös
laskentaoh-
jelmisto opastustaulujen pystytysrakentei-
den mitoitukseen
. Ilman sitä on vaikea laskea
tuuli- ja aurauskuormaa. Ohjelman voi kopioida
korvauksetta Tiehallinnon internetsivulta: www.
tiehallinto.fi/tlohje.
Ohjelma on nimeltään
Opta2.xls.
Tuontituotteille asetetaan ehtoja
, ennenkuin
ne voidaan hyväksyä käyttöön Suomessa:
• testaukset ja tarkastukset valmistajamaas-
sa on suoritettu Suomessa käytettävien tai
vastaavan laatu- ja turvallisuustason antavien
muiden menetelmien ja vaatimusten mukaisesti
ja tulokset osoittavat tuotteen täyttävän sille asetetut vaatimukset
• testaukset ja tarkastukset suorittanut laitos on valmistajamaan näihin tehtä-
viin hyväksymä.
Naulattava reunakivi!
Nopea menetelmä liikenteenjakajien ja korokkeiden rakentamiseen
Asennuksen nopeudessa lähes lyö-
mättömäksi menetelmäksi osoittau-
tuneet Bender Spikma -reunakivet
ratkaisevat myös asennuspaikkaon-
gelmia.
Ilman tulitöitä suoritettava asennus
avaa työmaita mm. huoltoasemilla,
jalostamoilla ja varastoalueilla. Rik-
koutuneiden kivien poisto asvalttia
rikkomatta on myös helppoa ja
uuden korjauskiven asennus on
ongelmatonta, koska korjauskivien
naulareijät ovat eri kohdissa.
Bender Spikma -reunakivi kestää
kovaa kohtelua; sen betoniluokka
on K65!
Lisäksi asennus voidaan tehdä mä-
rälle pinnalle, pakkasella, sateella...
Naulat ovat konenaulattavia, eri-
koispintakäsiteltyjä kierrenauloja.
Myös tavanomaisten
kadun reunakiveysten teko
onnistuu nyt
säällä kuin säällä
Asennusnopeus on Spikma -kivien
etu. Yleisesti markkinoilla olevien
reunakivien laadussa ja muotoilus-
sa ei ole järisyttäviä eroja, mutta
asennusnopeudessa on. Spikmalla
urakka valmistuu nopeammin ja
pienemmillä kuluilla kuin tavanomai-
silla liimattavilla kivillä.
Ja vähemmän liikennettä häiriten.
Kaikki naulattavat
reunakivet ovat
yhteensopivia Benders
-pihakivien kanssa
Hienot kokonaisuudet syntyvät nyt
helpommin reunakivien nopeam-
man asennustekniikan vuoksi.
Kaksi miestä asentaa suo-
ria reunakiviä noin 70 m
tunnissa!
Paikalleen latominen ja naulaus -
siinä kaikki. Latomisessa on apuna
käsikäyttöinen siirtokelkka.
Luonnollisesti
bitumiliimauskin onnistuu
Jatkuviin osumiin joutuvat kärkiki-
vet voidaan vielä naulauksen lisäksi
liimata, mikäli halutaan erikoiskes-
tävyyttä. Vaihto kuitenkin hankaloi-
tuu liimauksen vuoksi.
Naulain paineilma- tai
käsikäyttöisenä
Pienissä urakoissa käsikäyttöinen
naulain on helppo ratkaisu.
Harjateräsankkurointi
B- ja D -kivet on ankkuroitavissa
maahan 12 mm:n harjateräksellä.
Reunakivien kaikki
naulat on esiasennettu